ಈ ಹೃದಯದ ಉಸಿರಿಗೆ......

.ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆರಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಯಿತು ತಂಗಾಳಿ...
ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿಗೂ ಆಸೆಯಂತೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ಹೋಳಿ...
ಕನಸುಗಳ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ರಂಗೋಲಿ...
ನಿನ್ನ ಬಾಹುಬಂಧನಕ್ಕೆ  ಸಿಕ್ಕ ಸುಡುಬೇಸಿಗೆಗೂ ಆಯಿತು ಚಳಿ...
ಕತ್ತಲಾದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ...
ನಿನ್ನ ಚಂದ್ರನಂತಹ ಕಂಗಳಿಗೆ ಹುಣ್ನಿಮೆಯಾಯಿತು ಕರಾವಳಿ.....
ನಿನ್ನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಬೇಕು ತಾಳಿ......
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕೆ ನೀನು ಹಾಡಬೇಕು ಲಾಲಿ....