ಈ ಹೃದಯದ ಉಸಿರಿಗೆ......

ಅವಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಮೃತ...
ಅವಳ ಹೃದಯ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ದೇವಾಲಯದಂತೆ ಅದ್ಭುತ...
ಅವಳ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಂಡು, ಇದೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಎಂದಿತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ನನ್ನ ಅವಳ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರೇ ಇಟ್ಟು ಮುಹೂರ್ತ
ಅವಳನ್ನು ಸದಾ ನೆನೆಯುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.... 
ಅವಳೇ ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉಸಿರು, ಈ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ...
ಈ ಮನದ ಮುಗಿಲಿನ ಮಿಡಿತ
ಅವಳ ಅಪ್ಪುಗೆಯೇ ಈ ಬಾಹುಗಳ ತುಡಿತ...
ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ,  ಹೃದಯದ ಪಿಸುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ.....  ಈ ಹೃದಯದ ಉಸಿರಿಗೆ, 
          ದರ್ಶನ್.......