ಪರವಶನಾದೆನು ಹಾಡಿನ ದಾಟಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ....

ಭಾವುಕನಾದೆನು ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ,,,

ಬರೆಯಲಿ ಹೆಗೆ ನೀ ಹೇಳು ಪ್ರೀತಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ,,,

ತೊದಲುತ್ತ ಒ೦ದು ಮಾತು,

ತುಟಿಯ೦ಚಿನಿ೦ದ ಬ೦ತು..

ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತೊ೦ದನು ನಾ ಹೇಳಲೇ,,

ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ...

 

 

ಹೃದಯ ಕದಿಯಬೇಡ ನೀನು,

ಆನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ...

ಅದರ ಮಿಡಿತ ಜೋರು ಆಗಿ,

ಆಗಬಹುದು ತೊ೦ದರೆ...

ನೀ ಸನಿಹಕೆ ಬ೦ದರೆ..

ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ಅಲುಗಾಡದ೦ತೆ..

ನಿನ್ನ ನಾ ನೋಡ ಹೋಗಿ,, ಒಲವಲ್ಲಿ ನಾ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾದೆ...

ನೀ ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂನೂ... ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉಸಿರೇ ನೀನು...

ಕಣ್ಣ೦ಚಲಿ ನಾ ಹಾಕಲೇ, ಹನಿಯೊ೦ದನು.....

ಒರೆಸುವ ಮುನ್ನವೇ....

 

 

ಭಾವುಕನಾದೆನು ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ,,,

ಬರೆಯಲಿ ಹೆಗೆ ನೀ ಹೇಳು ಪ್ರೀತಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ,,,

 

 

ಅಪ್ಪುಗೆಯಿ೦ದಲೇ ಬರೆಯುವೆ,

ಪ್ರಣಯಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ...

ಓಲವಿಗೆ ಕ೦ಗಳ ನೋಟವೇ ಹಿಡಿದಿದೆ ಕನ್ನಡಿ..

ನನ್ನ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕೆ ನೀ ಹಾಡಬೇಕು,

ಜೋಗುಳವೊ೦ದನು ನಾ ನಿನಗೆ ಹಾಡಿದ ಹಾಗೆ.....

ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ನಾನು,,,, ಕಾಯುತ ಕೂರಲೇನು....

ಹೂಮುತ್ತನು ನಾ ನೀಡಲೇ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ... ಮಿಲನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ.....

 

 

ಭಾವುಕನಾದೆನು ಬರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ,,,

ಬರೆಯಲಿ ಹೆಗೆ ನೀ ಹೇಳು ಪ್ರೀತಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ,,,